Vedtægter for Glumsø Antenneforening§ 1 Navn og hjemsted.

Stk. 1 Foreningens navn: Glumsø Antenneforening. Foreningens hjemsted: Glumsø.


§ 2 Formål.

Stk. 1 Antenneforeningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for Glumsø by.

Stk. 2 Der tilbydes TV, radiokanaler, internet samt evt. fordele ved udbyder.


§ 3 Medlemskab.

Stk. 1 Enhver der bor inden for foreningens kabelområde, kan optages som medlem, og hver tilslutning udgør et medlemskab med tilhørende stemmeret (1 stemme).

Stk. 2 Det er ikke tilladt at tilslutte flere registrerede boliger / lejemål til en antenneindføring for én tilslutningsafgift og et kontingent.

Stk. 3 Indtrædende medlemmer betaler tilslutningsafgift og medlemskontingent efter foreningens gældende takstblad, godkendt af generalforsamlingen.


§ 4 Kontingent og restance.

Stk. 1 Medlemskontingentet opkræves til dækning af drift og vedligeholdelsesomkostninger samt modernisering.

Stk. 2 Forbindelsen med anlægget kan, med 14 dages frist fra bestyrelsens påtale, afbrydes ved manglende betaling, eller såfremt et medlem foretager indgreb i antenneanlægget.


§ 5 Ved fraflytning.

Stk. 1 Ved fraflytning af boligen forpligter medlemmet sig til at betale eventuelle restancer, med mindre der til foreningen er fremsendt en skriftlig erklæring om efterfølgerens overtagelse af disse forpligtigelser.

Stk. 2 Har efterfølgeren underskrevet en sådan erklæring, er hans indtræden i foreningen betinget af, at han betaler det fraflyttede medlems restancer til foreningen.


§ 6 Økonomi.

Stk. 1 Foreningen afholder samtlige udgifter i forbindelse med drift, vedligeholdelse, modernisering, samt udvidelse af anlægget.

Stk. 2 I det omfang, der til ovennævnte kræves optagelse af lån, bemyndiges bestyrelsen hertil ved generalforsamlingsbeslutning. Lånets størrelse og anvendelse skal fremgå af dagsordnen.

Stk. 3 For optagelse af lån hæfter foreningens medlemmer Pro Rata.

Stk. 4 Udtræden af foreningen berettiger aldrig til udbetaling af tilslutningsafgift, indbetalt halvårsbidrag, opsparet formue eller noget andet beløb.

Stk. 5 Medlemmernes tilslutningsafgift og kontingent indbetales på Glumsø Antenneforenings bankkonto eller via betalingsservice.

Stk. 6 Udbetaling af beløb over 5.000,- kr. kræver underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer.


§ 7 Generalforsamling.

Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned uanset antallet af fremmødte. Medlemmer i restance har ikke stemmeret.

Stk. 2
 1. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved annoncering på GA face book side, Glumsø netavis og Glumsø antenneforenings hjemmeside. Kan evt. suppleres ved omdeling.

 2. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslagsstilleren skal personligt motivere forslaget ved generalforsamlingen.

 3. C. Endelig dagsorden, samt forslag til generalforsamlingen skal annonceres på GA face book side, Glumsø netavis og Glumsø antenneforenings hjemmeside. Kan evt. suppleres ved omdeling. Navnene på de personer, der er på valg, skal nævnes og om de modtager genvalg

Stk. 3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetæller.
 3. Bestyrelsens beretning for året der gik, samt visioner for fremtiden
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af pakkepris, takstblad, tilslutningsafgift og medlemskontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Ulige år 2 medlemmer.
 8. Lige år 3 medlemmer.
 9. valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
 10. Eventuelt.

Stk. 4 Alle valg og beslutninger sker ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af vedtægtsændringer. Såfremt der ønskes skriftlig afstemning, afgøres det ved simpelt flertal.

Stk. 5 Stemmeret kan udøves ved fuldmagt. Ingen kan dog afgive mere end 5 stemmer i alt gennem fuldmagt.

Stk. 6 Forslag til vedtægtsændringer skal annonceres i den endelige indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 7 For at vedtægtsændringer kan blive vedtaget kræves 2/3 flertal blandt de afgivne gyldige stemmer (for eller imod) på generalforsamlingen. Blanke stemmer er ugyldige. Såfremt evt. vedtægtsændringer bliver vedtaget, er de gældende fra denne generalforsamlings afslutning.

Stk. 8 Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt skriftligt af mindst 50 medlemmer (navne og adresser skal fremgå), skal bestyrelsen snarest muligt og senest inden 60 dage, indkalde til ekstraordinær generalforsamling og med den i begæringen angivne dagsorden. Der bruges samme regler med hensyn til indkaldelse m.v., som for ordinære generalforsamlinger. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingen, som offentliggøres i et lokalt Ugeblad og på foreningens hjemmeside.


§ 8 Ledelse.

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3 Bestyrelsen fører referat over samtlige forhandlinger og beslutninger på såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder.

Stk. 4 Foreningen tegnes af bestyrelsen, og i det daglige er bestyrelsen beslutningsdygtig ved 3 medlemmer.


§ 9 Regnskab.

Stk. 1 Foreningens regnskab revideres af et eksternt revisionsfirma, som skal godkendes på den ordinære generalforsamling for 1 år.

Stk. 2 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3 Eventuelle revisionsbemærkninger indføres i årsregnskabet og foreningens referat.


§ 10 Foreningens ophør.

Stk. 1 Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres.

Stk. 2 Ophævelse af foreningen kan kun ske ved en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for ophævelsen.

Stk. 3 Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Der skal derefter senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt til alle medlemmer med 14 dages varsel.

Stk. 4 Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte.

Stk. 5 På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling. Likvidationsudvalget konstituerer sig med formand og kasserer.

Stk. 6 Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.


§ 11 Fortolkning.

Stk. 1 Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. maj 2010 på Glumsø kro.
Ændret den 21. maj 2014 på den ordinære generalforsamling i kobberstuen på Glumsø kro. Ændret den 24. september 2015 på Glumsø Kro. Ændret den 30. maj 2018 i Glumsø hallen. Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. maj 2022 på Glumsø kro Kobberstuen.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00